wózki dziecięce, foteliki samochodowe, akcesoria
mamaija najnizsze ceny
Aktualności
Testy
Porady
Kontakt

 

scroll scroll
 

Konkurs - Toruń oraz Konkurs - Gdynia

 

Regulamin Konkursu Facebook strona sklepy Mama i Ja!

Aby wziąść udział w konkursie zapraszamy na naszego fb: https://www.facebook.com/Mamaijatorun/

lub  https://www.facebook.com/sklepmamaijaGdynia/

 

 

1) Organizator Konkursu:

 

 

 • Konkurs jest organizowany przez Biuro Handlowe Kaspo sp. z o.o. właściciela sklepów Mama i ja (www.mamaija.pl) dalej nazwanego organizatorem.

 

 

 • Organizator oświadcza, że konkurs nie jest szeroko rozumiana grą losową w rozumieniu ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 09, poz. 1540,).tj grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną grą fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną itp.

 

 • Organizator oświadcza, że dane osobowe zbierane i przetwarzane przez będą wykorzystywane wyłącznie w ramach i na potrzeby przeprowadzenia konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.). Poprzez przystąpienie do konkursu uczestnik potwierdza,

        iż został zapoznany z prawem dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

 

 

 

2) Informacje Konkursu

 

 

 • Osoba która przystępuje do konkursu czyni to dobrowolnie a przystąpienie jest równoznaczne z wyrażeniami zgody na przetwarzanie danych oraz akceptacja regulaminu.

 

 • Bezpośrednim sponsorem nagród jest Biuro Handlowe KASPO sp.z o.o.

 

 • Uczestnictwo w konkursie jest zawsze bezpłatne.

 

 • Nagrodą w konkursie jest gryzak firmy Sophie(zamieszczony na zdjęciu w poście konkursowym na portalu facebook).

 

 • Organizator oświadcza, że nagroda jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt. 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, w stanie prawnym obowiązującym na dzień organizacji konkursu.

 

 • Organizator oświadcza że konkurs nie jest organizowany, sponsorowany czy administrowany przez Facebook INC. Organizator informuje ze współpracuje i przekazuje dane osobowe podmiotom współpracującymi jedynie celu technicznego przeprowadzenia konkursu czy na potrzeby przekazania i dostarczania nagrody.

 

 

 

 

 

 

 

3) Zasady Konkursu:

 

 

            oraz https://www.facebook.com/sklepmamaijaGdynia/

 

 • Konkurs trwa do dnia 15.12.2018 do godziny 23:59

   

 • Aby wziąć udział w konkursie należy:

 

 1. Polubić post konkursowy.

 2. Dodać zdjęcie swojego dziecka w komentarzu.

 

 • W Konkursie może wziąć udział każdą osoba która zadeklaruje i akceptuje że odbiór ewentualnej nagrody jedynie w ramach obszaru RP, ukończyła 18 lat i posiada profil na portalu facebook.com.

 

 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Warunkiem otrzymania nagrody jest podanie wyłącznie prawdziwych danych osobowych. W przypadku stwierdzania fałszywego profilu lub błędnych danych powoduje to automatyczne usuniecie uczestnika z konkursu z anulacją ew. wygranej włącznie.

 

 • Nagrodą w konkursie jest gryzak firmy Sophie(zamieszczony na zdjęciu w poście konkursowym na portalu facebook).

 

 • Organizator wyłoni laureata konkursu wyłącznie w spośród osób, które wzięły udział w konkursie w deklarowanym okresie trwania konkursu. Laureatem nie może być osoba wymieniana w pkt 5. Podstawowe kryteria rozstrzygnięcia konkursu to Ilość „polubien” pod zdjęciem(wygrywa zdjęcie z największą ilością „polubień”)

 

 • Każdy uczestnik konkursu może polubić dowolną ilość zdjęć konkursowych.

 

 • Zdjęcia mogą być „likowane” przez osoby nie biorące udziału w konkursie.

 

 • Wyniki konkursu zostaną opublikowane do 16.12.2018.

 

 • Ze zwycięzcą skontaktujemy się w wiadomości prywatnej dnia 16.12.2018.

 

 • Nagroda zostanie wysłana do zwycięzcy(z zastrzeżeniem – podany adres musi znajdować się na terytorium RP) lub zwycięzca może odebrać nagrodę osobiście we wskazanym przez nas sklepie Mama i Ja.

 

4) Reklamacje/Zastrzeżenia:

 

 

 • Wszelkie uwagi lub zastrzeżenia dotyczące sposobu przeprowadzenia konkursu osoby biorące udział w konkursie powinni zgłaszać Organizatorowi na piśmie w każdym czasie w wiadomości prywatnej na Fanpage'u Mama i Ja

 

 • Reklamacja powinna mieć formę pisemną i zawierać: imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny powód reklamacji.

 

 • Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, jednakże nie dłużej niż w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.

 

 

5) Postanowienia końcowe:

 

 

 • Konkurs prowadzony jest na profilu Organizatora w Serwisie społecznościowym Facebook.

 

 • Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia konkursu.

 

 • Organizator będą dążyć do rozwiązywania wszelkich sporów powstałych na tle Regulaminu Konkursu w sposób ugodowy, na drodze negocjacji.

 

 • Organizator adresuje konkurs do osób zamieszkałych na ternie RP.

 

 • Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz podmioty i pracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora przy organizowaniu Konkursu na podstawie" umów cywilno­prawnych, w szczególności pracownicy biorący udział w opracowaniu i przeprowadzeniu Konkursu, a także członkowie najbliższej rodziny

        (małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo) wyżej wymienionych osób.

 

 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie serwisu społecznościowego Facebook.com, w tym Fanpage'u Mama i Ja.

 

 • Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do usunięcia treści zgłoszonych przez Użytkownika, które są sprzeczne z treścią Regulaminu, z obowiązującym prawem, zasadami życia społecznego, dobrymi obyczajami, naruszają prawa osób trzecich lub też treści obraźliwych, wulgarnych, zawierających groźby skierowane pod adresem

         osób trzecich, zawierających treści dyskryminujące płeć, rasę, narodowość, język, religię, nawołujące do przemocy lub posiadające charakter pornograficzny. Treści (grafika, tekst, linki) naruszające powyższe zasady będą usuwane a organizator konkursu mogą ograniczyć użytkownikowi umieszczającemu takie treści dostęp do konkursów.

 

 • Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym konkursem będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.

 

 • W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.

 

 

 


Polecamy też inne artykuły!!

mamaija google
mamaija twiter
instagram
promocja mamaija

PROMOCJA

nowosci mamaija.pl

NOWOŚCI

Facebook Mamaija.pl
mamaija taxfree
mamaija taxfree
mamaija blog
mamaija blog
ten porob bez bolu
mamarodzibezbolu
ten porob bez bolu
mamajedziebezpiecznie
Facebook Mamaija.pl
Facebook Mamaija.pl